HomeImpressiesVolkswagen T5VW T5 LW hoogdak

Impressies

 

VW T5 LW hoogdak

Achtergrond

Volkswagen Transporter 5 LW met hoogdakJe bent een fa­natiek surfer en rijdt met je Volkswagen T5 alle wedstrij­den af.  Jam­mer alleen dat je na het surfen je niet op kan warmen, even liggen en iets eten en drinken in je auto. Zo werd het plan geboren om de auto om te la­ten bouwen naar camper. Dan was het mogelijk om, ook als het koud was, te kunnen surfen en niet tot thuis te wach­ten eer je weer op tempera­tuur was ge­komen.

Plannen maken

Met een grote wensenlijst op zak kwam de klant op de eerste af­spraak. Veel besproken; alle mogelijkheden en opties. Ook de onmogelijk­heden. Er werd een ontwerp gemaakt. Om alles te kunnen herbergen werd gekozen voor een hoog dak. Dit heeft natuurlijk wel het nadeel van de hoogte, maar dit is ook gelijk het grote voordeel. Het dak kan aan de binnenzijde helemaal vol­gestopt wor­den met kast­ruimte. Iets wat in dit soort campers nor­maal een groot probleem is. Ook 4 zitplaat­sen en drie slaapplaatsen was de wens. Alles bleek mo­gelijk en het ontwerp was na nog 3 af­spraken dan eindelijk klaar.

Full options

Tot nu toe was alleen het be­sluit over de indeling geval­len. Nu moest de uitrusting nog worden besproken. De lijst was lang: boiler, buiten­douche, diesel­kachel, om­vormer, zonne­paneel, vaste watertanks on­der de auto, zonnescherm, buitenaanslui­ting gas, com­pressorkoelkast, enz. enz. Uit­eindelijk na veel passen en meten zou alles passen. Toch werd er nog iets veranderd: het zonnepa­neel werd inge­ruild voor een Efoy brandstof­cel. Omdat deze veel ruimte inneemt werd weer de indeling omge­gooid. Nu was alles klaar voor de ombouw.

De ombouw

De bouw begon met het ver­wijderen van de dubbele ca­bine. Het hoogdak werd geplaatst. Hier­voor moest het bestaande schuifdak wor­den verwijderd en de construc­tie worden aangepast. Na het dak werden de gaten voor de ramen en dakluiken ge­maakt. Ook voor de DAB/FM-an­tenne , de 220V buitenaanslui­ting en koelka­stroosters. Al­les werd ge­plaatst zodat de auto weer waterdicht was.
Vervolgens kon de vloer ge­plaatst worden. Tegelijkertijd werden de tanks onder de auto geplaatst, zodat de vloer­doorvoeren gemaakt kon­den worden. Toen was bui­ten alles klaar en kon begon­nen worden met de binnen­zijde

Interieur

Nadat de wan­den en het dak waren geïso­leerd werden deze samen met de vloer bekleed. Het was een com­binatie van hout, vilt en skai. Omdat de auto vrij don­ker is, werd be­sloten om het dak dubbel te isoleren.
De meubels werden uitge­voerd in teak met hier en daar een rode bies. Het inte­rieur bestaat uit een Vario­Tech bank ach­terin de linker zijde van de auto Daarvoor een terugrijd­bank. Het be­langrijkste doel van deze bank was het huis­vesten van alle elektronica en koelkast. Om­dat het een volle ruimte was met veel warmteontwik­keling werd er een gefor­ceerde koeling in aangebracht, bestaande uit verschillende ventilatoren. Ook was er nog wat plek voor bergruimte.
De Efoy brand­stofcel werd onder de zitting van het terug­rijdbankje ge­plaatst, waar­mee ook deze volledig gevuld was.

Keuken

Omdat de bank eigenlijk te breed was, moest er voor de keuken iets verzonnen worden. Om de bank naar bed om te bouwen zat de keuken in de weg. Hierom werd besloten om het onderge­deelte van de keuken gedeel­telijk smaller uit te voeren en het boven­gedeelte op­klapbaar te maken. Een in­gewikkelde oplossing, maar in de praktijk eenvoudig te bedienen.
Achter de keu­ken was in het plan een hoge kast opgeno­men. Hierin kregen de ka­chel, warmwa­terboiler, 5kg gasfles en de buitendouche een plekje. On­danks dat er redelijk veel ruimte in deze kast was kwam de meeste kastruimte in het dak. Bijna rondom kasten met de kasten aan de voor- en achterzijde echt groot. Bo­ven de schuif­deur, onder het klapraam afleg­ruimte voor kleine zaken.
Na het spuiten van het dak, het fietsenrek en het plaatsen van het zonne­scherm was de camper kaar om op zijn eer­ste vakantie te gaan. De klant heeft dat ook zeker gedaan en is tot op de dag van van­daag heel blij met het ont­werp. En of het bijdraagt aan meer surfple­zier? Je zou het hem eens moe­ten vragen …