HomeImpressiesRenault TraficRenault Trafic L2H1 slaapdak

Impressies

 

Renault Trafic L2H1 slaapdak

Achter­grond

Renault Trafic L2H1 met slaapdakAls je ja­renlang met een tent bent op vakantie bent ge­weest, in­mid­dels wat ouder bent en je ziet al die campers, dan kan langzaam de wens komen om ook zo’n camper te hebben. Lek­ker weekendjes weg, maar ook een langer ver­blijf in het bui­tenland. Een cam­per met alle gemakken waar je met vier per­sonen in kan sla­pen.
Zo kwam het dat deze klant bij ons kwam om zijn cam­perwens te vervul­len.

Plannen

Omdat er geen vastom­lijnde plan­nen waren qua in­de­ling en auto werd eerst een inven­tari­satie gedaan van de wensen van de klant. Wat voor type kampeerder is de klant, wild- of juist op een camping, lange of juist korte va­kanties, naar warme- of ook naar koude oor­den. Om een juist beeld hier­van te krij­gen en hier een inde­ling en uitrusting van de camper op aan te pas­sen, nkan veel tijd in beslag ne­men.
Omdat er ook geen goede in­druk was wat een ombouw naar wens zou gaan kosten, werd op basis van de eer­ste resultaten een of­ferte met plat­te­grond en voor­beel­den ge­maakt. De klant kreeg zo de mo­gelijkheid om er rus­tig over na te denken.
Dat dit nodig was bleek wel uit het feit dat er weer nieuwe ideeën door ont­stonden. Dit werd alle­maal opgeno­men in een nieuwe offerte met nieuw ont­werp. Na nog een der­gelijke cy­clus was het ont­werp klaar.

Gefaseerd

Echter om­dat er nog een paar vraagte­kens in de details wa­ren, zoals boven­kast­jes en een diesel­ver­warming, werd over­eenge­ko­men om dit niet uit te voeren. De klant kon zo eerst een keer op vakantie gaan en in alle rust over de details be­slis­sen.
Er werd besloten om als ba­sis voor de offerte van een Opel Vivaro uit te gaan. Een lange versie om zo meer ruimte voor bagage te hebben. Het ont­werp be­vatte een slaapdak met bed, een Vario­tech bank inclu­sief rails en een luxe keu­ken. Verder een ver­bre­ding van het bed achter de keuken en een elek­trisch pak­ket.

De bouw

De bouw begon met het verwij­de­ren van de dub­bele cabine. Deze werd uitein­delijk via Markt­plaats voor een aar­dig bedrag werd ver­kocht. Daarna werd de bepla­ting van de wan­den en het pla­fond verwij­derd. Allereerst werd het dak ge­plaatst, de isolatie rondom, de Vari­otech rails, on­der­vloer water­tanks met aan­sluitingen door de vloer. Hierna de vloer zelf in­clusief isolatie, de afwerking voor de wanden, alle buiten­aan­sluitin­gen, beka­beling en water­lei­dingen.
Nu alles klaar was werden de meubels naar wens van de klant ver­vaar­digd. In het ont­werp van de keu­ken kwam een 65 liter koel­kast, een apothe­kerskast, twee be­stekladen en een kook- en spoel ge­legen­heid met glas­af­dekking.
Alles werd ge­com­plemen­teerd met cabinever­duistering en een fiet­senrek.

Keuring

Na 4 we­ken was de camper klaar. Net op tijd voor de ge­plande va­kantie van de klant. Door de strakke planning werd be­sloten om met de keu­ring van de cam­per te wach­ten tot na de va­kan­tie. Dit omdat er een aantal dagen niet van de auto gebruik kan wor­den ge­maakt na de keu­ring.
Na een paar maan­den en veelvuldig ge­bruik van de camper werd alsnog be­sloten om deze uit te breiden met bo­venkastjes ach­terin. Ook een rails aan de bui­tenzijde voor een tent werd ge­mon­teerd. Tij­dens de ver­schil­lende va­kanties was er ge­noeg gelegen­heid om de uit­brei­dings-ideeën uit te wer­ken.
Gelijk met de bouw van deze uitbreiding is de auto gekeurd en kon de klant ge­bruik ma­ken van het kwarttarief.
Maar het belang­rijkste is dat de klant een camper heeft die volledig naar zijn zin is.
De foto's hieron­der geven een impressie van de uit­gevoerde werkzaam­heden en het uitein­de­lijke resultaat.